Het tienerbrein - Jelle Jolles - ISBN 978 94 6298 398 4

Het tienerbrein biedt neuropsychologische inzichten voor ouders, leraren en andere opvoedprofessionals om de tiener beter te begrijpen. Aan de orde komen het cognitief functioneren, het tienerbrein en de hersenfuncties, emoties, sociaal gedrag, de verschillen tussen jongens en meisjes, slaap, sport en meer. Jelle Jolles beschouwt de tienertijd als een periode van kansen en mogelijkheden en ziet de tiener als 'werk in uitvoering'. Tieners kunnen vaak veel verder komen dan we denken. 'Wat is nodig om jongeren op te leiden voor de wereld van morgen, zonder slechts de kennis van gisteren en vandaag over te dragen? Jolles'boek is een pleidooi voor creativiteit, flexibiliteit en autonomie.'

Is dat iets voor mij, juf? - Karin Goosen en Simon Boone - ISBN 978 94 014 45030

De overgang tussen de basisschool en het secundair onderwijs blijft een scharniermoment voor jongeren. Niet alleen moeten leerlingen dan een middelbare school kiezen, ze selecteren ook een pakket optie-uren die een sterke impact kunnen hebben op hun schoolloopbaan. Is dat iets voor mij, juf? onderzoekt die overstap, ontrafeld de initiatieven die basisscholen nemen om leerlingen en ouders erbij te begeleiden en gaat in op de ervaringen van leerlingen, leerkrachten en ouders. Welke rol spelen ze in het keuzeproces? Welke kansen en drempels ervaren ze? Welke (stereotiepe) ideeën lever er en hebben die een effect op het zelfbeeld van de leerling?

Co-teaching op school - Marijn Vandevelde - ISBN 978 2 509 03053 5

Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn. Door samen te werken word je sterker!

Portfolio in het secundair onderwijs - Wil Meeus - ISBN 978 90 301 0880 1

Het boek beschrijft praktijkvoorbeelden van portfolioprojecten. Zij dienen uiteenlopende doelen zoals het bevorderen van zelfstandig leren, het stimuleren van competentiegericht onderwijs en het ondersteunen van levensloopeducatie. Dit rijke palet is een mooie afspiegeling van wat er in het Vlaamse secundair onderwijs op dit moment aan de gang is. Maar bovenal is het een enorme inspiratiebron voor wie portfolioplannen koestert.

Cijfers geven werk niet - Dylan William - ISBN 9789077866252

Het staat vol praktische tips, is wetenschappelijk onderbouwd en is bedoeld om het leren op de middelbare school te verbeteren. William leert leraren betere vragen stellen, goede feedback te geven en heldere leerdoelen te stellen; hij toont aan hoe leerlingen beter gaan presteren als ze zelf doelen leren stellen en ook moeite gaan doen om die te bereiken.

Een alternatieve kijk op evaluatie - Peter Van Petegem, Jan Vanhoof - ISBN 90 301 1593 3

Leerlingen evalueren speelt een belangrijke rol in de dagelijkse klaspraktijk. Het gaat niet alleen over evaluatie van kennis en inzicht maar ook van vaardigheden en attitudes. De evaluatie is geïntegreerd n het hele onderwijsleerproces, die aangepast is aan de individuele kenmerken van de leerlingen, die uitdagend en levensecht is en die de leerlingen op een actieve manier betrekt bij hun eigen leer- en evaluatieproces.

Determinatie en toetsen - Lambrecht Spijkerboer, Geppie Bootsma, Willem Denijs

De focus ligt op alles wat samenhangt met toetsen en beoordelen in het kader van determinatie. Aan de orde komen het toetsen van kennis en het beoordelen van ontwikkeling op het gebied van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Er wordt ingegaan op een ander belangrijk onderdeel van het determinatieproces, de leerling- en loopbaanbegeleiding, die onder andere plaatsvindt in het kader studiekeuze.

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren - Jan Vanhoof, Maarten Van de Broek, Maarten Penninckx, Vincent Donche, Peter van Petegem - ISBN 978-90-334-8805-4

Aan de hand van 10-praktijkprincipes vertaalden de auteurs de inzichten uit motivatietheorieën en de resultaten van onderzoek in concrete tips voor de onderwijspraktijk. Kortom, wie de leerbereidheid van leerlingen wil aanwakkeren, vindt hier pricipes die motiveren, inspireren en werken.

Het vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing. Lerende scholen. - Peter Senge, Timothy Lucas, Art Kleiner - ISBN 90-5261-297-8

De laatste jaren doet het idee dat een school kan leren steeds meer opgang. Het wordt duidelijk dat scholen niet op commando, per fiat of via regelgeving vernieuwd kunnen worden een een ander aanzien kunnen krijgen. Dat moet gebeuren doordat scholen een op leren gerichte attitude aannemen. Dit houdt in dat iedereen in het systeem zijn ambities kan waarmaken, werkt aan zijn houding en samen met anderen zijn capaciteiten ontwikkelt. In een lerende school onderkennen mensen (ouders, leerkrachten, bestuurders, leerlingen,...) dat ze hetzelfde belang hebben bij de toekomst van het schoolsysteem en dat ze van elkaar kunnen leren.

Transformeer je school van binnenuit - Dirk De Boe - ISBN 978-94-014-4717-1

We praten elke dag over wat er beter kan in onze scholen: lesmethoden, technologie, leertrajecten...Maar in die discussie vergeten we vaak de leerling zelf. Dit boek biedt inspiratie voor out-of-the-boxdenkers in het moderne onderwijs. We zouden elke leerling een eigen leerroute moeten geven.  Deze kerngedachte maakt het boek concreet en toont het hoe we leerlingen daadwerkelijk in het centrum van hun leren kunnen zetten. Dit boek zit boordevol inspirerende ideeën om het onderwijs van de 21ste eeuw vorm te geven. Een onderwijs dat niet alleen uitdagend en zinvol is voor leerlingen, maar dat hen ook veel zin in leren geeft. We maken het mogelijk dat elke leerling regisseur wordt van zijn eigen leren en leven, en zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan het broodnodige leiderschap in onze maatschappij.

Binnenklasdifferentiatie - leerkansen voor alle leerlingen - Catherine Couberghs, Katrien Struyven, Nadine Engels, Wouter Cools en Kristine De Martelaer - ISBN 978-90-334-9194-8

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Op positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk.  Er zijn twee manieren om met verschillen tussen de leerlingen in de klas om te gaan. Enerzijds door op maat van kleine groepen en/of individuen onderwijs te geven; anderzijds door diversiteit samen te brengen, zodat de verschillen tussen de leerlingen complementair werken. Het boek maakt de leerkrachten vertrouwd met verschillende didactische werkvormen die er vandaag voorhanden zijn om differentiërend te werken en de wijze waarop deze kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek, leerlingen motiveren voor STEM - Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange en Melissa De Bruyker - ISBN 978-90-334-9195-5

De auteurs gaan op zoek naar educatieve aanpakken die de interesse, de motivatie, de nieuwsgierigheid en het zelfvertrouwen van meisjes en jongens (8-16 jaar) voor wetenschap, techniek en wiskunde aan te wakkeren en die een blijvend effect hebben op hun leerprestaties.

Het boek behandelt de kernvragen: Wat wil je bereiken met wetenschap-, wiskunde- en techniekonderwijs?; Hoe kun je wetenschap, wiskunde en techniekonderwijs vorm geven in de klas?: Welke invloed hebben persoonlijke kenmerken zoals gender, het prestatieniveau en de leerstijl van de leerling op de interesse en motivatie voor wetenschap, wiskunde en techniek?; Wat is de rol van de leraar in dit alles?

De toekomst van de eindtermen - Luc De Man en Kris Denys - ISBN 978-2-509-02841-9

De actualisering van de eindtermen gaat niet alleen over de leerinhouden. Minstens even belangrijk is de impact hiervan op de onderwijspraktijk.

Is het voldoende om de eindtermen na te streven (inspanningsverbintenis) of moeten ze in alle omstandigheden bereikt worden (resultaatsverbintenis)? Moet iedereen op hetzelfde tempo de eindtermen halen? Of is er ruimte voor flexibiliteit? 

Deze en andere relevante kwesties komen aan bod in het boek 'De toekomst van de eindtermen. Van onderwijsbeleid tot klaspraktijk.'

 

Samen lesgeven - co-teaching in de praktijk - Dian Fluiyt, Elke Struyf en Cok Bakker - ISBN 978-94-6337-033-2

Co-teaching is brandend actueel na de invoering van het M-decreet. 'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de steeds toenemende diversiteit in de klas en meer inclusieve leeromgeving te creëren.

Dit boek geeft concrete handvatten voor het nadenken over en vormgeven van de eigen co-teaching praktijk. Daarnaast biedt het een kijk in de dagelijkse praktijk van co-teachers. Een praktijk waarin het samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten.